Diverse - Het VogelTentoonstellingsProgramma

Ga naar de inhoud
DISCLAIMER
PRIVACY BELEID
Aan de rechter kant vindt u alle
informatie.


Gemaakt door:  Lex Kaptein


DISCLAIMER en PRIVACY BELEID
DISCLAIMER

Aansprakelijkheidsuitsluiting       
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door ons op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Verwijzingen
Een aantal links (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan ons worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, dragen wij dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

PRIVACYBELEID

Privacy beleid Het VogelTentoonstellingsProgramma
Het VogelTentoonstellingsProgramma, gevestigd aan Palissanderhout 64 2994 HK Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van de verenigings- en persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:      
Het VogelTentoonstellingsProgramma, info@vogeltentoonstellingsprogramma
Lex Kaptein is de Functionaris Gegevensbescherming van Het VogelTentoonstellingsProgramma.  Hij is te bereiken via info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl
      
Persoonsgegevens die wij verwerken       
Het VogelTentoonstellingsProgramma verwerkt de verengings- en persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de verenigings- en persoonsgegevens die wij verwerken:
               
Bijzondere en/of gevoelige verenigings- persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij verenigings- en persoonsgegevens verwerken       
Het VogelTentoonstellingsProgramma verwerkt de verenigings- en persoonsgegevens voor de volgende doelen: Voor: de verplichte administratie en het verzenden van bestellingen.

Geautomatiseerde besluitvorming       
Het VogelTentoonstellingsProgramma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het VogelTentoonstellingsProgramma) tussen zit. Het VogelTentoonstellingsProgramma gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 10, Office365, en alles wordt beveiligd doormiddel van McAfee Total Protection.

Hoe lang wij verenigings- en persoonsgegevens bewaren  
De verenigings- en persoonsgegevens worden bewaard zolang de desbetreffende vereniging het VogelTentoonstellingsProgramma gebruikt. Of als men via een E-mail laat weten dat wij de gegevens moeten worden verwijderen dan doen wij dit direct.

Delen van verenigings- en persoonsgegevens met derden       
Het VogelTentoonstellingsProgramma verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen      
Je hebt het recht om de verengings- en persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de verenigings- en persoonsgegevens door Het VogelTentoonstellingsProgramma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de verenigings- en persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de verenigings- en persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van de verenigings- en persoonsgegevens sturen naar info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het VogelTentoonstellingsProgramma wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij verenigings- en persoonsgegevens beveiligen       
Het VogelTentoonstellingsProgramma neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via: info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl

Wij bewaren:         
 • Verenigingscode
 • Verenigingsnaam
 • Naam TT-secretaris
 • Adres TT-secretaris
 • Telefoonnummer TT-secretrais
 • E-mail adres TT-secretaris
 • Bankrekeningnummer
 • Afhandeling van de betalingen
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten af te kunnen leveren

Het VogelTentoonstellingsProgramma bewaart de verenigings- en  persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:  
Verenigings- en Persoonsgegevens > 7 jaar > Wettelijk i.v.m. administratie
NAW-gegevens > 7 jaar > Wettelijk i.v.m. administratie
Enzovoort > 7 jaar > Wettelijk i.v.m. administratie

Beveiliging       
Het VogelTentoonstellingsProgramma heeft de volgende maatregelen genomen om de verenigings- en persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Wachtwoordwijziging 1 x per maand

Vragen en feedback       
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Lex Kaptein,
Palissanderhout 64, 2994 HK  Barendrecht
06-12616179 (Na 15:30 tot 21:00 uur) info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl
Terug naar de inhoud